Statutter for Stockmanns Hammer

Varslings- og ytringsfrihetspris. Stiftet 5. september 2005.


(Vedtatt 1. oktober 2019)

§1

Navn og sete

Varslings- og ytringsfrihetsprisen 'Stockmanns Hammer' er vedtatt opprettet av styret i Stiftelsen Byggfag, den 5. september 2005, i Oslo.

§2

Formål

'Stockmanns Hammer's fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten for ansatte i byggebransjen spesielt og i arbeidslivet generelt. Herunder å rette søkelyset mot uheldige sider ved utviklingen, særlig gjennom å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

'Stockmanns Hammer' vil bidra til å styrke varslernes stilling i arbeidslivet, særlig gjennom utdeling av varslings- og ytringsfrihetsprisen 'Stockmanns Hammer'

'Stockmanns Hammer' kan også støtte andre sider ved norsk kultur og samfunnsliv.

I særlige tilfeller kan 'Stockmanns Hammer' støtte varslere og bidra til å fremme ytringsfrihet i andre land.

'Stockmanns Hammer's primære bidrag skal være utdelingen av varslings- og ytringsfrihetsprisen 'Stockmanns Hammer' til uredde forkjempere for det frie ord.

§3

Styret og beslutninger

'Stocmanns Hammer' ledes av styret i Stiftelsen Byggfag. Stiftelsens styre vedtar rammer for prisen ved alminnelig flertall. Det føres protokoll over styrets forhandlinger og vedtak.

Vurdering av kandidater og aktiviteter for 'Stockmanns Hammer' tillegges Juryen innenfor de rammer som styret i Stiftelsen Byggfag gir. Det føres protokoll fra Juryens møter og beslutninger.

§4

Styrets oppgaver

Med 'Stockmanns Hammer's formål for øye skal styret i Stiftelsen Byggfag:

- Ha ansvar for at prisen forvaltes forsvarlig

- Oppnevne jurymedlemmer for prisen og fastsette retningslinjer for disse

- Fastsette årsberetning og regnskap

- Fastsette honorarer og prisens pengebeløp

- For øvrig treffe de vedtak som er nødvendige for drift av 'Stockmanns Hammer'.

§5

Habilitetsregler

Når det oppstår spørsmål om et jurymedlems habilitet ved behandlingen av en sak, deltar medlemmet ikke i behandlingen av denne saken og forlater rommet under behandlingen.

Det enkelte jurymedlem har selv hovedansvar for å vurdere sin egen habilitet.

Vedtak om å gi pris, honorar eller økonomisk støtte i en sak hvor medlem er inhabil, krever enstemmighet i juryen.

Når et jurymedlem er inhabil fordi medlemmet eller noen av dets nærmeste har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i sakens utfall, skal

medlemmet uoppfordret legge sitt habilitetspørsmål frem for juryen til drøftelse og behandling.

Ved dissens i juryen rundt et habilitetsspørsmål, skal saken legges frem for styret i Stiftelsen Byggfag til avgjørelse.

§6

Prokura og signatur

'Stockmanns Hammer' forpliktes ved underskrift av styret i Stiftelsen Byggfag eller den/de styret gir fullmakt.

§7

Prisutdelingen

Prisen deles normalt ut en gang i året på et tidspunkt som juryen beslutter.

Prisen er en gyllen hammer kalt 'Stocmanns Hammer' med tilhørende diplom.

Samt en pengesum som pt. er på NOK 50 000,-. Pengesummen justeres etter innstilling fra juryen og etter vedtak i styret i Stiftelsen Byggfag.

§8

Nominasjoner

Stiftelsen Byggfag skal hvert år, innen 31.januar, sende ut oppfordring til klubber, foreninger og andre aktuelle organisasjoner, om å nominere kandidater til prisen innen april samme år.

Stiftelsen Byggfag skal likeledes innen samme frist rykke inn annonser i lokal fagpresse og per epost til aktuelle ressurspersoner.

Ut over dette står alle fritt til å fremsette forslag til prisvinner og juryen kan vurdere andre frister hvis dette er ønskelig.

§9

Juryen

Styret i Stiftelsen Byggfag skal utpeke en bredt sammensatt jury bestående av minst 5 medlemmer med direkte eller indirekte kjennskap til byggebransjen spesielt og forholdene i arbeidslivet generelt.

Styreleder for Stiftelsen Byggfag skal fungere som sekretær for juryen

Ved behov, setter juryen ned et arbeidsutvalg for å forberede sine møter og saker.

§10

Juryens oppgaver

Juryens primæroppgaver er å velge ut årets prisvinner blant de innkomne forslag, i henhold til prisens formål.

Juryen skal også utarbeide en begrunnelse for sitt valg og dens sekretariat skal bekjentgjøre dette i offentligheten. Jurymedlemmer kan også fremme forslag på kandidater overfor jurymøtene.

Prisvinner velges ved simpelt flertall.

§11

Valgkomite

Styret i Stiftelsen Byggfag og Juryen innhenter begge forslag til aktuelle jurymedlemmer. Før styret i Stiftelsen Byggfag fatter vedtak.

§12

Endring av vedtekter

Disse statuttene kan endres etter vedtak i styret i Stiftelsen Byggfag.

Styret i Stiftelsen Byggfag:

Trond Gundersen  "Styreleder"

Egil Roald Mongstad

Morten T Normann

Rune Berg

Pål-Richard Larsen

Ken G Solfjeld

(sist revidert 1. oktober 2019)