Basskole  

Fagutdanning for baser som er et samarbeid mellom fagforeningene i bransjen og BNL og i regi av Fagskolen. 

Bestiller

Fagforeningene i bransjen i Oslo Tømrer og Byggfagforeningen og Bygningsarbeidernes Fagforening,  i samarbeid med BNL og FF og bedriftene Skanska og HENT , har tatt initiativ til dette prosjektet. Vi ønsker at fagskolen  skal være ansvarlig for utvikling og gjennomføring av det kompetansegivende tilbudet. Vi ser for oss at tilbudet skal være poenggivende

Framdrift

Det har allerede vært noen innledende samtaler mellom Tømrer og Byggfagforeningen og Fagskolen som bekreftet at det var stor interesse for et faglig utviklingstilbud for fagarbeiderne ute på arbeidsplassene. I fortsettelsen ser vi for oss følgende prosess:

  • De involverte diskuterer innretting og opplegg. Vi ser for oss at Fagskolen er ansvarlig for det faglige opplegget og at det opprettes ei prosjektgruppe av de involverte organisasjonene. Prosjektgruppa skal bidra i utviklinga av det faglige opplegget og sikre ei god forankring ute på arbeidsplassene.

Utviklingen av Bas skolen er kommet i gang. Vis alt går etter planen, vil fagskolen ta sikte på å få satt i gang med første pilotprosjekt høsten 2025. det vil bli annonsert i faglige tidsskrifter når man kan melde seg på  

Prosjektet har følgende hovedsiktemål:

  • Bidra til økt kompetanse om produktivitet og logistikk blant fagarbeidere i byggebransjen.
  • Bidra til bedre ledelse av akkordlagene og byggeplassene.
  • Bidra til konstruktivt samarbeide mellom ulike parter på byggeplassen.
  • Gi økt status til basrollen, som viktig faktor i organisering av produksjonen

Formål 6. Leiing på byggeplass for fagarbeidarar

Kompetansebehov

Forslaget som presenteres her bygger på ei analyse av hva som er oppgavene til en bas, hva basene ser på som de viktigste utfordringene og følgende tre konkretiseringer fra utlysningsteksten – samhandling, produktivitet og planlegging i byggeprosessen. Som en del av prosjektet vil det bli gjennomført en intervjurunde med baser i bransjen som ytterligere vil sikre ei utdanning i tråd med kompetansebehovene.

Styrke kompetansen og forståelsen av basens rolle og plassering i organisasjonen

Formelle krav til bas-rollen kommer både fra ytre og indre forhold. Som leder ute i produksjonen må du forholde deg til lover, forskrifter og regler. Akkordtariffen legger tydelige føringer, og de fleste bedriftene har en instruks eller stillingsbeskrivelse som sier noe om hva bedriften forventer av en bas. Instruksen sier noe om ansvar og myndighet og om arbeidsoppgavene som er knyttet til stillingen. Hvor mye instruksen blir brukt varierer fra bedrift til bedrift, men ofte ligger den i en form for overlevert praksis. Det følger av kravene tilBas skole basen at det er behov for opplæring, men i hvor stor grad dette følges opp i bedriftene er mer usikkert. Mer om dette i kapittelet som tar opp ulike tiltak.

Lagets og ledelsens forventninger påvirker basen og basens arbeid på en mer uformell måte. Det er forventninger til god kommunikasjon både oppover og nedover, og det er forventninger til at laget skal fungere på en god måte for alle. Basen er en del av laget samtidig som han leder. Basen er øverst i sin del av organisasjonen, mens formannen/produksjonsleder er nederst i sin del av organisasjonen. Det forventes at alle skal behandles likt og at basen leder arbeidet på en måte som utnytter kompetansen til medlemmene i laget på en god måte. Laget skal ikke bare settes sammen i forhold til de jobbene som skal gjøres, men det må også vektlegges at i et godt lag må det være ulike mennesker og roller. Noe av dette løses ved etablering av lagene, men de gode basene sørger for utvikling, at medlemmene i laget utvikler nye ferdigheter gjennom arbeid og skolering.

En siste sak som legger føringer på basen og basens arbeid, er forhold knyttet til det en i en litt utvidet forstand kan kalle produksjonsmiljøet. Her er stikkord færre egenansatte hos de store entreprenørene, økt bruk av underentrepriser og innleie. Kompetanse og effektivitet utfordres og denne utviklinga stille større krav til samarbeid. Samarbeidet mellom arkitekter, rådgivere, entreprenører og andre sentrale aktører kan være utfordrende, noe som igjen skaper utfordringer for de som befinner seg i førstelinja, basen og laget. Ei ytterligere konkretisering av kompetansebehovet vil da være:

Kunnskap om relevante lover, forskrifter, regler og instrukser

Som leder ute i produksjonen blir du holdt ansvarlig for arbeidet, at arbeidet tilfredsstiller krav til kvalitet og HMS. Det betyr at basene må ha kjennskap til hvilke lover og regler som er aktuelle for deres arbeid. Det er viktig å understreke at dette ikke er et jus-studie, men at opplæringa skal hjelpe basene til å finne fram til aktuelle forskrifter.

Organisering og ledelse av arbeidslag

Graden av samhandling avgjør om det er ei vanlig arbeidsgruppe eller et arbeidslag/akkordlag. Et arbeidslag er enkeltindivider som er forskjellig og kan ulike ting, satt i system for å oppnå et best mulig resultat. Basens rolle er å lede arbeidet i laget. Erfaringer har vist at det er knyttet en rekke utfordringer til organisering og ledelse av lagene. Basene skal lede folk med ulike erfaringer og ulike styrker og samtidig behandle alle likt. Betydningen av mennesklige egenskaper blir ofte understreket samtidig som det etterlyses opplæring i personalbehandling og ledelse. Noen viktige læringsmål vi da være at utdanninga skal bidra til at basen kan føle seg mer sikker på lederrollen, ha større innsikt i hva som kreves i forhold til laget, formann og bedrift og bli bedre til å kommunisere, samarbeide og håndtere konflikter.

Kommunikasjon og konfliktløsning

Å kunne håndtere konflikter på en arbeidsplass er avgjørende for å sikre et godt arbeidsmiljø. Uenighet og konflikt er en naturlig del av en levende organisasjon og er ikke i seg selv negativ. Konflikter oppstår fordi vi er ulike blant annet med hensyn til rolle, utdanning, interesser og språk. Da blir det avgjørende hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi snakker sammen. Dersom konflikter bli håndtert på en riktig måte, kan de bli en kilde til læring og utvikling. Utdanninga må gi en grunnleggende innføring i konflikt og konfliktløsning – om årsaker, håndtering og betingelser for å løse konflikter.

Planlegging og planleggingsverktøy

De beste lagene har utviklet gode metoder for produktivitet og praktisk organisering. Denne kunnskapen må inn i utdanninga, og det bør kanskje være en egen bolk i erfaringsbasert logistikk, eller logistikk nedenfra som noen har valgt å kalle det. Hvordan dette skal gjøres på en best mulig måte bør testes ut i prosjektperioden.

Basen skal oversette overordnede planer og tegninger til detaljplaner og prosess, og må ha oversikt over heile prosessen. Da er det viktig at basen involveres tidlig og underveis i byggeprosessen. Det er avgjørende at basen har kunnskap om administrative forhold som anbud, kontrakter og underentreprenører. Utdanninga må gi ei innføring i planleggingsmetodikk, kunnskap om arbeidsmetoder, verktøy for evaluering av produksjon og innsikt i, og kan bruke aktuelle planverktøy som Virtual Design and Construction.