Historikk

Tømrer og Byggfagforeningen kan føre sin historie direkte tilbake til 1885. Dette var tiden med den store byutbyggingen i Norge, og vår forening er et direkte resultat av at interessene til "mestre" og svenner ble umulig å ivareta innenfor samme organisasjon. Deling ble uunngåelig etter som den industrielle boligbyggingen skjøt fart, og ansettelsesforholdene ble mer formalisert. Fra denne tiden har foreningen vært gjenstand for ulike sammenslåinger; Innredningssnekkere, snekkere, blikkenslagere, taktekkere, glassmestersvenner m.m. er kommet til. Vi har også vært tilsluttet ulike forbund; Norsk Bygningsarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, - og f.o.m. forbundsammenslåingen i 1988, er foreningen tilsluttet Fellesforbundet. Fellesforbundet er medlem av LO.

Tømrer og Byggfagforeningen er tilslutta Fellesforbundet. Gjennom denne tilslutning er vi derfor forplikta til de gjeldende vedtekter for Fellesforbundet.

Tømrer og Byggfagfagforeningen har følgende egne vedtekter:

1. Formål

 • Ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen.
 • Påse at det blir dannet klubber, tillitsutvalg og plasstillitsvalgte i den enkelte bedrift og på den enkelte arbeidsplass.
 • Fremme faglig solidaritet, faglig dyktighet og faglig/etiske holdninger, - gjennom faggrupper i foreningen, og i de bedrifter der det er grunnlag for dette.
 • Ivareta enkeltmedlemmenes interesser der hvor det ikke er valgt tillitsvalgte.
 • Innkalle til møter med tillitsvalgte fra ulike bedrifter for å drøfte felles oppgaver.
 • Bidra til at alle medlemmer får tilbud om oppmåling.

2. Medlemskap

 • Som medlemmer opptas de som arbeider i foreningens virkeområde og som godtar vedtektene.
 • Lærlinger skal tilbys medlemskap.
 • Blir det strid om noens rett til å bli medlem, treffer medlemsmøte avgjørelse i saken.
 • Streike- eller blokadebrytere kan under ingen omstendighet bli medlem, før deres mellomværende er ordnet med det aktuelle forbund eller forening.
 • Medlemskap har gyldighet fra den dato blanketten er underskrevet.
 • Selvstendig næringsdrivende (tømrere) som ikke har ansatte, kan være medlem av foreningen. De som opptrer som kontraktører, arbeidsgivers representant og/eller motpart i forhandlinger e.l. kan ikke være medlem.
 • Ansatte i foreningens administrasjon kan være medlem av foreningen, uavhengig av tidligere yrke.

3. Medlemskontingenten

 • Kontingenten beregnes i prosent av den enkeltes brutto lønnsinntekt. Enkeltstående medlemmer, uten mulighet for kontingenttrekk, kan betale sin kontingent som fast sats.
 • Foreningens Årsmøte vedtar tilleggskontingent, og anvendelse av denne.
 • Alle medlemmer plikter å betale den kontingent som er fastlagt av forbundet, forening og evt. klubb.
 • Dersom et medlem skylder kontingent for mer enn 2 måneder, skal foreningen stryke medlemmet. Det gis skriftlig varsel om dette.
 • Medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap i foreningen, må gi skriftlig melding om dette.

4. Årsmøtet.

 • Ordinært Årsmøte blir normalt avholdt innen utgangen av mars. Årsmøtet blir kunngjort med minst 14 dagers varsel. Saksliste skal gå frem av kunngjøringen. Andre saker enn de som er kunngjort kan ikke kreves behandlet på Årsmøtet.
 • Foreningens Årsmøte settes og som generalforsamling i Stiftelsen Byggfag i henhold til Stiftelsens Vedtekter.
 • Samtlige valg gjelder for 2 år, dersom ikke annet er angitt.
 • Styret skal bestå av 9 medlemmer og 4 vararepresentanter. Første vararepresentant møter i styret med tale og forslagsrett.
 • Foreningsstyret settes, ved behov, som generalforsamling for Målekontoret Byggfag.
 • Valgkomiteen skal tilstrebe at foreningens ulike yrkesgrupper i rimelig grad blir representert i styret.
 • Styret velges på Årsmøtet.
 • I år med like tall velges leder, visesekretær, studieleder, 2 styremedlemmer, samt 1. og 4. vararepresentant.
 • I år med ulike tall velges nestleder sekretær, ett styremedlem, ungdomsleder, samt 2. og 3. vararepresentant.
 • En studiekomite på 5 medlemmer velges i forbindelse med valg av studieleder.
 • Det velges en kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 vararepresentanter, med funksjonstid som styret (valg av en repr. + en vara hvert år).
 • Styret ansetter forretningsfører. Ansettelsen godkjennes av Årsmøtet.
 • Valg skal normalt foregå ved håndsopprekking. Dersom noen forlanger det skal det foretas skriftlig avstemning.
 • For å bli valgt må en kandidat oppnå alminnelig flertall. Oppnås ikke flertall i første avstemning, foretas bundet valg mellom de to som har fått flest stemmer.
 • Medlemmer som ikke møter på Årsmøtet kan ikke velges, dersom de ikke på forhånd har fått godkjent forfall.
 • Foreningens redaksjonskomite velges på Årsmøtet. Redaksjonskomiteen fungerer også som foreningens opplysningsutvalg, og leverer aktuelt stoff til "Byggfagbladet". Den består av leder og 6 redaksjonsmedlemmer. I år med like tall velges 3 redaksjonsmedlemmer. I år med ulike tall velges redaktør og 3 redaksjonsmedlemmer. Redaksjonskomiteen kan trekke
  inn kompetanse etter behov.
 • Valgkomiteen velges på Årsmøtet, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen utarbeider innstillinger til de ordinære valg, samt
  representanter til andre organisasjoner der foreningen er representert. Valgkomiteen skal og innstille på styre i Stiftelsen Byggfag og i Målekontoret Byggfag.
 • Medlemmer som ønsker saker behandlet på Års-/medlemsmøte skal sende inn forslag til styret i henhold til de bekjentgjorte
  frister.
 • Medlemsmøte holdes så ofte styret gjør vedtak om det, normalt en gang i kvartalet. Saksliste vedtas av styret som kunngjør denne i henhold til fristene.
 • I saker skal skriftlig avstemning gjennomføres når minst 1/5 av de fremmøtte krever dette.
 • Avstemning blir gjort ved alminnelig flertall, unntatt der hvor vedtektene krever annet.
 • Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

5 . Tvister

 • Hvor det oppstår tvister vedrørende overenskomsten eller akkordtariffen, skal medlemmene søke råd i forening og målekontor.
 • Der saken ikke kan løses i minnelighet, skal det kreves forhandlingsmøte i henhold til Fellesoverenskomstens og Hovedavtalens bestemmelser.
 • Dersom medlem mener at deres sak ikke har fått forsvarlig behandling, kan dette innklages til foreningens styre, og evt. til forbundet.

6. Medlemmenes forhold

 • Det er ethvert medlems plikt å holde seg orientert om overenskomsten og akkordtariffene, og sørge for at bestemmelsene blir praktisert til beste for foreningens medlemmer.
 • Foreningens medlemmer skal ikke ta arbeid på dårligere betingelser enn det som er bestemt i overenskomst og akkordtariff.
 • Alle medlemmer må medvirke til at alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, blir organisert i foreningen.
 • Alle medlemmer må bidra til at det på alle arbeidsplasser blir valgt tillitsvalgt(e).
 • Foreningens medlemmer har også plikt til å bidra til at det vedtatte målegebyret blir innbetalt til foreningens målekontor.
 • Medlemmer som ikke møter på møtene er uansett bundet av de vedtak som møtene fatter.

7. Akkordarbeid

 • Der hvor arbeidet kan gi mulighet for utføring i akkord skal, målekontoret straks underrettes, slik at akkordseddel kan opprettes mellom arbeidsgiver og akkordlaget. Akkordseddel skal skrives før arbeidet er påbegynt. Dersom dette ikke er praktisk mulig, snarest mulig etterpå.
 • Kopi av akkordseddelen skal oppbevares av lagbasen, og forevises de som deltar i akkordlaget. Originalen skal leveres/sendes til målekontoret, som oppretter arkiv som oppbevares i minst 10 år Det samme gjelder avtaler i tillegg til akkordseddelen.
 • Akkordarbeid skal alltid være felles for akkordlaget, og skal gjøres opp av målekontoret.
 • Lagbasen fører timene til akkordlaget, og forhandler om tilleggsavtaler sammen med lagets tillitsvalgte.
 • Ved akkordens avslutning skal lagbasen påse at kvitterte timer blir levert til målekontoret umiddelbart.

8. Vedtektenes varighet

 • Disse vedtektene er vedtatt av Årsmøtet 2005, og etterbehandlet av Halvårsmøtet 27.oktober 2005. Gjelder inntil videre.