Vedtekter for Målekontoret Byggfag

§1

NAVN OG SETE

Organisasjonens navn er 'Målekontoret Byggfag'

Organisasjonens sete er i Oslo.

§2

MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan opptas fagforeninger innen Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) som ønsker å samarbeide om de formål som fremgår av organisasjonens formålparagraf.

§3

FORMÅL

Organisasjonen er en ideell, "non-profit-organisasjon", med formål å:

a. Foretat oppmåling innen måleområdene til de tilsluttede fagforeninger.

b. I fellesskap utvikle tilbudet til alle bygningsarbeidere i vår område som er omfattet av FOB, slik at alle får et likt tilbud om akkordarbeide etter de landsomfattende akkordtariffer.

c. Være et ressurstilbud også for andre målekontor innenfor organisasjonens formål.

d. Tilby assistanse til områder som har liten eller ingen kapasitet for oppmåling eller skolering.

e. Utvikle felles skoleringstiltak for oppmålerne i området.

f. Arrangere felles kurs i akkord for brukere i området, og etter avtale med andre distrikter der det ikke finnes egnede tilbud.

§4

ORGANER

Organisasjonens organer er:

1. Generalforsamlingen, som er identisk med det til en hver tid sittende styre Tømrer og Byggfagforeningen.

2. Styret

3. Arbeidsutvalget

§5

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste myndighet.

Generalforsamlingen skal:

a. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På dagsorden skal alltid stå behandling av årsmelding for foregående år, regnskap, revisors beretning, budsjett og planer for kommende årsmøteperiode.

b. Velge styre. Leder, nestleder og sekretær velges ved særskilt valg. Styret velges for 2 (to) år. Ansette forretningsfører og revisor.

Generalforsamlingen holdes normalt en gang i året i mars eller april.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 3 uker i forveien.

§6

ARBEIDSUTVALGET

Dersom oppgavene tilsier det, konstituerer styret et arbeidsutvalg.

Aerbeidsutvalget rapporterer til styret slik som styret bestemmer.

§7

STYRET

Styret skal bestå av minst 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer.

Styret skal velges blant medlemmene i medlemsorganisasjonene.

Alle deltakende organisasjoner bør være representert i styret.

§8

VALGKOMITÈ

Styret i målekontoret innstiller på valgkomite.

Denne velges av Generalforsamlingen.

§9

STYRETS OPPGAVER OG MØTER

Styrets oppgaver er å:

a. Lede organisasjonens daglige virke i samsvar med organisasjonens vedtekter og vedtak gjort av Generalforsamlingen.

b. Avgi årsmelding og regnskap som senest 14 dager før Generalforsamlingen sendes medlemsorganisasjonen. Regnskap føres for hvert kalenderår.

c. Utarbeide forslag til dagsorden og innkalle til Generalforsamling med minst 7 dagers varsel.

d. Utarbeide budsjett for kommende driftsår.

e. Planlegge og iverksette informasjons- og rekrutteringstiltak, samt vurdere bemanningsbehovet.

Styrets møter:

a. Styret møter så ofte lederen bestemmer, eller når 2 medlemmer forlanger det.

b. Over møtene føres protokoll som godkjennes av de som var i møtet. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved eventuell stemmelikhet, har styreleder dobbeltstemmer

§10

Kontingent

Til dekning av organisasjonens utgifter utlignes en kontingent per år for hver medlemsorganisasjon. Generalforsamlingen vedtar kontingent for nye tilsluttede organisasjoner.

Kontingent fordeles i henhold til medlemsandeler. Økonomisk ansvar og resultat fordeles i henhold til medlemsandelene.

§11

REGNSKAP OG REVISJON

Regnskapene skal vhert år revideres av en godkjent revisor. Revisjonen skal skje i henhold til anerkjente revisjonsstandarder.

§12

OPPLØSNING

Dersom organisasjonens formål bortfaller, eller endres vesentlig, kan organisasjonen oppløses. Hver av medlemsorganisasjonene kan fremme forslag om dette til Generalforsamlingen, som fatter vedtak.

Siste Generalforsamling i organisasjonen skal fatte vedtak om vilkårene for avvikling, og fordeling av organisasjonens aktiva og passiva. Det forutsettes samstemmighet i Generalforsamlingen.

Ved uenighet fordeles organisasjonens verdier forholdsmessig i henhold til medlemsandeler.t her